Tags Related To f


ig nazanin.l_d instagram

😍 💕💕 just a trip 💑 💕💕 😍 با ارزش باش ، با ارزش زندگی کن ، برای خودت خط های داشته باش ! روی بعضی چیز ها زیر بعضی چیز ها و دور بعضی چیز ها .... خط قرمز های خط سبز های و خطوطی زرد ... دور بعضی آدمها را خط بکش، قرمز... آنهایکه همیشه سهمی از حس خوبت را به تاراج میبرند ، حسود ها را، خودبین ها را، و مهمتر از همه ، آنهایی را که همیشه به تو دروغ گفتند... زیر بعضی ها را خط زرد بکش ... آدمهایی را که تکلیفت را با آنها نمیدانی ! مثل فصل ها رنگ عوض میکنند و اعتباری نیست نه به تحسین و نه به تکذیبشان ... روی بعضی چیز ها و آدمها را با عطر برگهایی نارنج خطی بکش ، سبز سبز ... تا یادت بمانند و یادگار همیشگی ذهنت باشند ... آدمهای که شاید همه ی فرقشان و خاص بودنشان در نگاه و کلام شان باشد ، أدمهای که ساده ی ساده ، فقط دوستشان داری ... این آدمها را باید قاب گرفت و از مژه ها آویخت تا جلوی چشم باشند ... تا وجب به وجب نگاهت را شکرگذار بودنشان کنی ... تا بمانند .. . . ________________________________________________ . . #عشق #زندگی #خوشبختی #love #f #drive #car #شعر #afghanistan #iran #streetstyle #dark #شب 6 ♡ 1 ✍ March 23