Tags Related To MrOlympia2016


ig dezbbb_iran instagram

. مشقت های کوین لورون برای شروع دوباره (کامبک مسترالمپیا )دوهزاروشانزده . . ✍مسترالمپیا2016 المپیا برگزارشد و فیل هیث سندو ششم خود را به خانه برد. جاذبه های بزرگ بسیاری پس ازاعلام بازگشت کوین به مسترالمپیا بود. همه خواب کوین آینده را می دیدند وشروع دوباره، اما زمانی که شما بنشینید ودر تفکر غرق شوید، می دانید شروع دوباره در سن 52 بسیار سخت است. کوین شروع کرد با دور کردن افکار منفی ،مثبت فکرکردن، قوی وبا اراده 📁✏این نگاه فوق العاده است. : .  او از طریق صفحه YouTube رسمی خود نشان داد که با چندین آسیب  دیدگی عمده مبارزه کرده است.که این نشات گرفته از نگاه و اراده قوی کوین است. با توجه به فیلم، کوین در سمت چپ دچار پارگی  prp درحال انجام پرس سینه در کشورلهستان شده است این چیزی است که یک ورزشکار جوان را از صحنه رقابت وتمرینات دورنگه داشته است.او که 52 سال سن دارد.  کوین مشکلات  وآسیب دیدگی هایی از( سال 2003) تا به حال داشته ودر تمرینات دور جدید تشدید شده بود وپزشکان برای او استراحت ودوره درمان تجویز کرده بود به طوری که تا هفته های آخرنمیتوانست ازحرکت اسکوات  درتمرینات بهره ببرد.اما کوین دست از مبارزه نکشیدونشان داد یک قهرمان واقعی است. . با تمام این اتفاقاتی که افتاد، کوین به نام یک افسانه IFBB ودربرابرافراد پرآوازه با هر وضعیت منفی مبارزکرد و مرحله به مرحله جلو رفت. آیا اودر تاریخ مسترالمپیا ازنظر شرایط حضور در این میدان بزرگ همتراز با سایر ورزشکاران بود ؟🤔 . آیاورزشکار دیگری هست همچون کوین کاری را که او فقط در 5 ماه انجام داد، به سرانجام برساند؟🤔 . قطعا نه، به ویژه پس از 13 سال دوری از صحنه. طول می کشد برای بسیاری رفتن دوباره به آن محل تاریک که فقط رژیم غذایی و سختی تمرینات است ، به خصوص در سن 52. همه ما می توانیم بگویم که کوین این کار را  به خوبی انجام داد. وشما هنوز هم یکی از بهترین بدنسازان واسطوره های IFBB می باشید. . @kevinlevrone @mrolympiallc #mrolympia #mrolympia2016 #bodybuilding #legend #Muscle 410 ♡ 2 ✍ March 18